EZB - Auflistung nach Fachgebieten

Maschinenwesen, Werkstoffwissenschaften, Fertigungstechnik, Bergbau u. Hüttenwesen, Verkehrstechnik, Feinwerktechnik

33 Metalproducing (via EBSCO Host) ...

Advanced Performance Materials ...

Air & Space Europe ...

...

ASRO Journal of Applied Mechanics ...

Avances ...