Dianguang-yu-kongzhi = Electronics Optics & Control

Verfügbarkeit: nicht zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 13 (2006)
Volltext online bis: Jg. 18 (2011)
Verlag: Zhongguo Hangkong Gongye Zonggongsi
ZDB Nummer: 2441581-9
Fachgruppe(n): Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik
P-ISSN(s): 1671-637x
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenpflichtig