Acta Criminologica (Montréal)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 1 (1968)
Volltext online bis: Jg. 7 (1974)
Verlag: Presses de l'Université de Montréal ; Erudit
ZDB Nummer: 2468403-X
Fachgruppe(n):
E-ISSN(s): 1718-3243
P-ISSN(s): 0065-1168
Form: retrodigitalisiert
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Forts. u.d.T.: Criminologie