Advanced Steel Construction (ASC)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2005)
Verlag: Hong Kong Institute of Steel Construction
ZDB Nummer: 2916776-0
Fachgruppe(n):
P-ISSN(s): 1816-112X
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos