Kaiyo-Kenkyusho-Kenkyu-Hokoku = Bulletin of Institute of Oceanic Resesarch and Development, Tokai University

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s):
ZDB Nummer: 2986234-6
Fachgruppe(n):
E-ISSN(s): 2189-0617
P-ISSN(s): 0289-680X
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Für die Ausgaben 1.1980 - 27.2006 stehen Inhaltsverzeichnisse zur Verfügung # Bis 34.2013 auch als Druckausgabe erschienen (Stand: 10/2019)